ERMAS ehk elurikkuse, mulla ja maapõue andmesüsteemide geoinformaatiline arendus kuulub KESTA programmi alategevuste hulka. Projekti eesmärk on suunatud efektiivse elurikkuse alase andmehõive tagamisele.
Keskkonda puudutav andmestik on väga mitmekesine ja tihedalt seotud geograafilise ruumiga. Keskkonna biootiliste (taimestik, elusloodus) ja abiootiliste (valgus, temperatuur, vesi) tegurite kirjeldamisel on tähtsad nende asukoht ja levik aegruumis. Kogutakse nii keskkonnategurite (vesi, õhk, maa, elusloodus) iseloomustavaid andmeid kui ka näitajaid keerukamate keskkonnasüsteemide (ökosüsteem, kliima) kohta. Looduslike süsteemide seisund ning inimeste elukeskkonna kvaliteet ja tervis sõltuvad looduslikest ja inimtegevusest põhjustatud muutustest keskkonnas. Muutuste tuvastamine, modelleerimine ja prognoosimine on omakorda aluseks keskkonnasõbraliku inimtegevuse kavandamisel, looduskaitse ja keskkonnameetmete elluviimisel ja nende hindamisel.

Defineerides keskkonda puudutava andmestiku ulatust võib võrdluseks tuua INSPIRE direktiivis defineeritud andmesiku, kus on toodud välja 34 teemavaldkonna. Kattuvus ERMAS projekti teemavaldkondadega on suur ning palju on neid valdkondi, mis on elurikkuse, mulla ja maapõue uuringute seisukohalt on olulised.

Ruumiandmete infrastruktuur on raamistik, mille läbi ruumiandmed, teave andmete kohta ehk metaandmed, kasutajad ja vahendid on interaktiivselt seotud, muutes ruumiandmete kasutamise paindlikuks ja efektiivseks. Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE) baseerub liikmesriikide ruumiandmete infrastruktuuridel ning selle peamiseks eesmärgiks on tagada EL institutsioonidele ja asutustele juurdepääs liikmesriikide keskkonda puudutavatele andmekogumitele ja -teenustele. Eesti Riiklik Ruumiandmete Infrastruktuur (RRI) luuakse vastavalt EV Ruumiandmete seadusele, mille vajalikkus on tingitud liikmesriikidele pandud kohustusest üle võtta EL INSPIRE direktiiv. Infrastruktuuri raames tehakse kättesaadavaks avaliku sektori poolt hallatavad ruumiandmed ja ruumiandmekogud.

ERMAS-e projekti raames luuakse akadeemiliste ruumiandmekogude infrastruktuur, mis baseerub INSPIRE ja Eesti RRI ruumiandmekogudel ja teenustel, kasutades samu põhimõtteid, standardid ja tehnilisi lahendusi, kuid arvestades akadeemiliste andmekogude omapära ja kasutajate vajadusi.

Igal tasemel ruumiandmete infrastruktuuril on siiski ühised jooned ja põhikomponendid, mida illustreerib allolev joonis: